جدیدترین ها

تولید خرده بافت های قلبی با هیدروژل های بافت عضلانی

d8aad988d984db8cd8af d8aed8b1d8afd987 d8a8d8a7d981d8aa d987d8a7db8c d982d984d8a8db8c d8a8d8a7 d987db8cd8afd8b1d988da98d984 d987d8a7db8c 5fbc180f1ba9e تولید خرده بافت های قلبی با هیدروژل های بافت عضلانی

AIl wp-image-10587 alignleft" src="https://mag.igori.ir/wp-content/uploads/2020/11/d8aad988d984db8cd8af-d8aed8b1d8afd987-d8a8d8a7d981d8aa-d987d8a7db8c-d982d984d8a8db8c-d8a8d8a7-d987db8cd8afd8b1d988da98d984-d987d8a7db8c_5fbc180fad134.jpeg" alt="" width="150" height="150">هیدروژل‌های حاصل از سلول‌زدایی بافت‌های عضلانی برای تولید خرده …

بیشتر بخوانید »